Image

Voorwaarden

Verhuur voorwaarden

1. Annulering

 • De huurder dient per aangetekende brief of per e-mail met leesbevestiging te annuleren. De datum van ter post bezorging of leesbevestiging geldt als annuleringdatum.
 • Bij annulering is de huurder verschuldigd:
 • 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
 • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
 • 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
 • 90% van de huurprijs vanaf dag 1 maar niet langer dan 1 maand voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
 • 100% van de huurrijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
 • De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de camper voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, wordt de annuleringssom naar evenredigheid verminderd, onder aftrek van € 25,00 administratiekosten en de noodzakelijk gemaakte extra kosten.
 • Indien de camper voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst
 • Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

2. Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen.

 • Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst
 • In goede staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
 • Compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
 • Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs;
 • Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper;

3. Verplichtingen huurder

 De huurder is verplicht:

 • de verschuldigde huur – en borgsom te voldoen ook al gebruikt hij de camper niet of voor een gedeelte van de periode, tenzij er annuleringskosten zijn voldaan als bepaald onder
 • De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken.
 • Na elke 1000 kilometer te controleren of het oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau zijn en zonodig te (laten) brengen.
 • De instructies van de verhuurder op te volgen.
 • De camper niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.
 • Zorg te dragen de bestuurder(s) een 3 jaar in bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B(E) en 30 jaar of ouder is
 • De camper tijdig en schoon in te leveren (binnen en buiten, zonder schuur­mid­delen te gebruiken). Zie verder bij punt ‘schoonmaken’.

4. Tekortkoming

 • Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekort­koming van zo'n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerecht­vaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
 • Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventuele betaalde huur - en borgsom geheel resp. gedeeltelijk. Bestaat de tekortkoming uit het niet of niet tijdig afleveren van de camper dan heeft de huurder tevens recht op 10% van de huursom, behoudens het recht op volledige schadevergoeding, behalve als de tekortkoming niet aan de verhuurder is te wijten.
 • Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding door de huurder van:
 • € 230,- euro huursom per dag of gedeelte van een dag dat de camper te laat binnenkomt
 • Vergoeding van 15% over de oorspronkelijke huursom
 • Vergoeding van de door de verhuurder geleden materiële vermogenschade.

5. Borg

 • Voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door de verhuurder worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is. Bij voorbeeld aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde. Verhuurder dient deze schade en kosten te bewijzen, bijvoorbeeld door foto’s en nota’s.
 • Mocht de borg niet toereikend zijn, dan kan de verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.

5. Niet nakomen

 • Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de andere het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan de partij zelf kan worden toegerekend.
 • Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs.
 • Wanneer de verhuurder de camper niet tijdig beschikbaar stelt, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom. Dit staat buiten de schadevergoeding zoals eerder aangegeven.
 • Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder per dag recht op een vergoeding van de dagprijs (evenredig percentage van de huurprijs). 

6. Kosten tijdens verhuur

 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper komen voor rekening van de huurder.
 • De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
 • Indien er sprake is van een defect, dient de huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.
 • Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.

7. Schade

 • Tenzij in de huurovereenkomst anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
 • Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van de camper, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 • Indien een tweede partij betrokken is bij de toebrenging van schade aan de camper of het voertuig van de tweede partij wordt door de huurder de politie ingeschakeld ten einde een politierapport te laten opstellen. Het Europees schadeformulier wordt ingevuld.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade (incl. de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten etc.) die is ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor de camper afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wel voorrekening van huurder.

9. Recht

Al hetgeen genoemd in de bovenstaande overeenkomst is onderhevig aan het Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen te beslechten met betrekking tot deze huurovereenkomst.

10. Schoonmaken

De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:

 • buitenzijde schoon
 • binnenzijde schoon
 • volle brandstoftank
 • lege vuilwatertank
 • volle schoonwatertank (in overleg)
 • lege toilettank (ook aan buitenzijde schoonmaken)
 • schone koelkast
 • schone toiletruimte

De camper dient in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de camper heeft ontvangen. Indien de huurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen gelden de volgende schoonmaakkosten:

 • Vuilwatertank niet geledigd  €  30,00
 • Toilettank niet geledigd €  90,00

Daarnaast wordt aangenomen dat de

 • Toiletruimte is gereinigd
 • Gaskomfoor/spoelbak is gereinigd
 • Bekleding schoon is
 • De camper is afgetankt  (wij berekenen € 25,- + brandstofkosten)
 • Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn kunnen de vervangingskosten in rekening worden gebracht.
 • Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen.
  Image
  Image

  Barend en Alien

  Tongerenseweg 124, 8162 PP Epe

  Mobiel +31 6 10645768

  Image